dilluns, 23 d’abril de 2012

COOPERATIVES INTEGRALS: Primera trobada sense fronteres / Primer encuentro sin fronteras.


CAT

XXIII Jornada Assembleària CIC
Fira d'intercanvi i de projectes de cooperatives integrals, ecoxarxes i nuclis d'autogestió local.
Primera trobada sense fronteres de cooperatives integrals
Segon aniversari de la Cooperativa Integral Catalana

Del 28 d'abril al 1 de maig
    Camping ecològic Vinyols (Tarragona). http://www.vinyolscamp.com
    organitzen: XarxaECO-Ecoxarxa de Tarragona i Cooperativa Integral Catalana.
    Pàgina de referència a la xarxa de treball:
    
    IMPORTANT INSCRIPCIÓ FINS EL 23 D'ABRIL:
    
    Logística de la trobada de cooperatives integrals
    
    * L'alimentació, inclosos els esmorzars, dinars i sopars tindrà un
    cost de 10EUR/ECO per persona/dia.
    * Serà creat un grup de cuïna per a recolzar la XarxaECO-Ecoxarxa de
    Tarragona, que és el grup local que dona cobertura a l'esdeveniment.
    * Com que la participació es preveu alta, es recomana que cada
    persona porti plat, got i cuberts.
    
    Cost de pernoctar.
    o Adult en tenda: 4e
    o Nen en tenda: 3e (a partir dels 4 anys; els més petits, de franc)
    o Adult caravana/furgoneta: 6e (inclou presa d' electricitat)
    o Nen en caravana/furgoneta: 3e (a partir dels 4 anys; els més
    petits, de franc)
    * El cost de l'estància (pernoctació i àpats) podrà pagar-se en
    euros, moneda social i també per intercanvi de productes (per als
    àpats i amb la xarxaeco), sempre que aquests siguin ecològics i
    que la XarxaECO-Ecoxarxa de Tarragona els consideri oportuns per a
    l'intercanvi. Per això és important indicar-lo a l'hora d'inscriure's
    per tal de poder confirmar anticipadament l'acceptació dels intercanvis.
    * Et pots portar el teu propi menjari estris de cuina si no vols pagar els costos de les menjades.
    * Si penses dormir en el vehicle i no vols pagar per dormir tens l'opció de buscar un lloc a fora del camping, encara que no hi ha un lloc pensat per això.
    * Es buscaran mecanismes de suport mutuu per què ningú es quedi sense venir per raons económiques.
    * El termini d'inscripció finalitza el 23 d'abril. Formulari d' inscripció: https://intern.cooperativaintegral.cat/ca/node/13
    
    
    PROGRAMA
************************************************** ****************
Dissabte 28 d'abril - Fira d'intercanvi i de projectes
************************************************** ****************

Durant tot el dia, a partir de les 10h

1.-Fira d'intercanvi (troc i moneda social). Podeu portar i oferir béns, serveis i coneixements per intercanviar a la fira. S'estén  la convocatòria a productors d'aliments ecològics, artesans i totes  aquelles persones sòcies o afins a cooperatives integrals que vulguin  participar en aquest esdeveniment.
L'objectiu  de la fira és mostrar el que fem, conèixer-nos, establir relacions que  puguin continuar en el futur; generar comunitat, visualitzar-com a part  del mateix canvi integral que estem construint.

Temes tècnics:
S'acceptarà  a les parades que ho necessitin canviar el 50% de la moneda social  rebuda a euros al final de la fira per a cobrir despeses de viatge i  d'elaboració. També  cal tenir en compte que el cost dels 4 dies es podrà cobrir en moneda  social, de manera que la moneda social rebuda a la fira podrà servir per  pagar les despeses de la trobada.

Cada  parada haurà de ser responsable de tot el material que necessiti per  participar a la fira, en principi no cal comptar amb que l'organització  aporti taules o alguna cosa per l'estil encara que igualment s'intentarà  aportar una reserva per cobrir imprevistos i necessitats d'última hora .

2.-Fira de projectes i iniciatives autogestionàries (Cooperatives integrals,  ecoxarxes, nuclis d'autogestió local, projectes autònoms ....)

Durant  tot el dia hi haurà una dinàmica de mapeig de projectes i iniciatives  (es portarà el mapeig de les jornades de formació). La  informació que es recollirà estarà relacionada tant amb iniciatives  vinculades a la Cooperativa Integral Catalana com a altres cooperatives  integrals i processos de transformació i d'autogestió integral.

    *  Formulari d'inscripció de projectes i iniciatives autogestionàries:  https://intern.cooperativaintegral.cat/ca/projectesautogestionats

    * Mapa de la CIC: http://map.cooperativaintegral.cat

    * Mapa general: http://ecosocial.oromar.net

Al matí

    * Presentació d'iniciatives autogestionàries que interactuen en xarxa:

    * Cooperatives integrals

    * Xarxes bioregionals d'intercanvi i autogestió. Ecoxarxes.

    * Nuclis d'autogestió local

    * Projectes i iniciatives autogestionàries: projectes autònoms, públics i / o col ·lectivitzats.

    * >> En paral·lel formació per a persones que s'inicien en les cooperatives integrals.

A la tarda

    *  Fira de projectes i iniciatives autogestionàries: cada projecte o  iniciativa podrà aportar informació per donar-lo a conèixer. Es recomana portar material per penjar a murals informatius.


A la nit

    * Música en directe: Un parell de cantautors i Jam session


************************************************** ****************
Diumenge 29 d'abril - Jornada assembleària monogràfica: Autoorganització territorial
************************************************** ****************

Al matí, 10h

    * Autoorganització territorial. Com promoure la creació i el desenvolupament d'iniciatives i projectes locals:

    * 1.-Xarxes bioregionals d'intercanvi i autogestió. Ecoxarxes.

    * 2.-Nuclis d'autogestió local

    * 3.-Projectes i iniciatives autogestionàries: projectes autònoms, públics i / o col·lectivitzats.

        Passos a seguir per començar un nucli d'autogestió local. Intercanvi d'experiències. Bones pràctiques.

A la tarda 16h

    *  Coordinació entre els diferents nivells d'autoorganització territorial i  preses de decisió territorial: cooperatives integrals, ecoxarxes,  nuclis d'autogestió local, projectes ... Com funcionar del que és local a  la global combinant autonomia i coordinació.


A la nit  22h

    * Música en directe: Tres cantautors i jam session


************************************************** ****************
Dilluns 30 d'abril - Jornada assembleària monogràfica: Cooperatives integrals.
************************************************** ****************

Al matí 10h

    *  Valoració del camí fet des de l'inici a l'actualitat (principalment el  camí realitzat per la Cooperativa Integral Catalana, però també les  experiències incipients de diverses cooperatives integrals) i projectar  el curt-mig termini.

    * Origen i antecedents.

    * Errors comesos i aspectes a millorar.

    * Potencialitats

    *  Estratègia de transformació, autoorganització i autogestió comú:  coordinació i cooperació entre diferents cooperatives integrals. Que projectes treballar en comú entre les diverses cooperatives integrals?


A la tarda 16h

    * Canals de comunicació en relació a la coordinació i cooperació entre cooperatives integrals.

    * Alternatives al treball assalariat, des de l'autoorganització, l'autogestió i el suport mutu:

    * Borsa de treball cooperatiu

    * Formes de remuneració puntual / esporàdica

    * Formes de remuneració estable / compromesa (renda)

    * Debat. Alternatives al treball assalariat.


Objectiu del dia.

Creació  d'un fons documental en relació al desenvolupament de cooperatives  integrals, partint de la informació recopilada en les jornades de  formació de dinamitzadors en cooperatives integrals. Els suports principals podrien ser:

1.-Videos de formació
2.-Guia d'acollida
3.-Mapa d'iniciatives projectes autogestionats

Durant  aquests dos dies el calendari serà flexible perquè si sorgeixen  iniciatives sectorials o concretes de coordinació, es creïn grups de  treball per aprofundir en algun dels àmbits.

nit 22h
musica dj en directe: reggae, dub i tràngol

************************************************** ****************
Dimarts 1 de maig - Dia de l'alliberament del Treball assalariat
************************************************** ****************

Jornada festiva. S'està desenvolupant un calendari concret d'esdeveniments lúdico-artisticomusicals per aquest dia. Realitzar propostes a jornades@cooperativaintegral.cat

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAST

XXIII Jornada Asamblearia CICFeria de intercambio y de proyectos de cooperativas integrales, ecoxarxas y nucleos de autogestión local.  
Primer encuentro sin fronteras de cooperatives integrales
Segundo aniversario de la Cooperativa Integral Catalana

Del 28 de abril al 1 de mayo
    Camping ecológico Vinyols (Tarragona). http://www.vinyolscamp.com
    organizan: XarxaECO-Ecoxarxa de Tarragona y Cooperativa Integral     Catalana.
    Página de referencia en la red de trabajo: https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/pages/view/81904     
    
    IMPORTANTE INSCRIPCIÓN HASTA EL 23 D'ABRIL:
    
    Logística del encuentro de cooperativas integrales
    
 • La alimentación, incluidos los desayunos, comidasy cenas ,   tendrá un coste de 10EUR/ECO por persona/dia.
 • Se creará un grupo de cocina de apoyo a la XarxaECO-Ecoxarxa de Tarragona, que es el grupo local que da cobertura al evento.     
 • Ya que la participación se prevé alta, se recomienda que cada persona traiga su plato, vaso y cubiertos. 
        Coste de la pernoctación.
 • Pernocta adulto en tienda: 4e
 • Pernocta niño en tienda: 3e (a partir de 4 años, resto gratis) 
 • Pernocta adulto caravana/furgoneta: 6e (incluye toma de  electricidad)
 • Pernocta niño en caravana/furgoneta: 3e (a partir de 4  años, resto gratis)
 • El coste de la estancia (pernoctación y comida) podrá pagarse  en euros, en moneda social y también por intercambio de  productos (para las comidas y con la xarxaeco), siempre que  estos sean ecológicos y que la XarxaECO-Ecoxarxa de Tarragona         los considere oportunos para el intercambio. Para ello es importante avisarlo con la inscripción de forma que se pueda confirmar con antelación la aceptación del intercambio. 
 • Te puedes llevar tu propia comida si no quieres pagar los costes de las comidas.
 •  Si piensas dormir en el vehículo y no quieres pagar por dormir tienes  la opción de buscar un lugar fuera del camping, aunque no hay un lugar  pensado para ello.
 • Se buscarán mecanismos de apoyo mutuo para que nadie se quede sin venir por razones económicas.


PROGRAMA


******************************************************************
Sábado 28 de abril - Feria de intercambio y de proyectos
******************************************************************

Durante todo el día, a partir de las 10h

1.-Feria de intercambio (trueque y moneda social). Podeís traer y ofrecer bienes, servicios y conocimientos para intercambiar en la feria. Se extiende la convocatoria a productores de alimentos ecològicos, artesanos y todas aquellas personas socias o afines a cooperativas integrales que quieran participar en este evento.  
El objetivo de la feria es mostrar lo que hacemos, conocernos, establecer relaciones que puedan continuar en el futuro; generar comunidad, visualizarnos como parte del mismo cambio integral que estamos construyendo.

Temas técnicos:
Se aceptará a las paradas que lo necesiten cambiar el 50% de la moneda social recibida a euros al final de la feria para cubrir gastos de viaje y de elaboración. También hay que tener en cuenta que el coste de los 4 días se podrá cubrir en moneda social, con lo cual la moneda social recibida en la feria podrá servir para pagar los gastos del encuentro. 

Cada parada tendrá que ser responsable de todo el material que necesite para participar en la feria, en principio no hay que contar con que la organización aporte mesas o algo por el estilo aunque igualmente se intentará aportar una reserva para cubrir imprevistos y necesidades de última hora. 

2.-Feria de proyectos e iniciativas autogestionarias (Cooperativas integrales, ecoxarxes, nucleos de autogestión local, proyectos autónomos....)

Durante todo el día habrá una dinámica de mapeo de proyectos e iniciativas (se traerá el mapeo de las jornadas de formación). La información que se recogerá estará relacionada tanto con iniciativas vinculadas a la Cooperativa Integral Catalana como a otras cooperativas integrales y procesos de transformación y de autogestión integral.

Por la mañana

 • Presentación de iniciativas autogestionarias que interactuan en red:
 • Cooperativas integrales
 • Redes bioregionales de intercambio y autogestión. Ecoxarxes.
 • Núcleos de autogestión local
 • Proyectos e iniciativas autogestionarias: proyectos autónomos, públicos y/o colectivizados.
 • >> En paralelo formación para personas que se inician en las cooperativas integrales.

Por la tarde

 • Feria de proyectos e iniciativas autogestionarias: cada proyecto o iniciativa podrá aportar información para darlo a conocer. Se recomienda traerse material para colgar en murales informativos. 

Por la noche
 • Musica en directo: Un par de cantautores y Jam session

******************************************************************
Domingo 29 de abril - Jornada asamblearia monográfica: Autoorganización territorial
******************************************************************

Por la mañana, 10h

 • Autoorganización territorial. Como promover la creación y el desarrollo de iniciativas y proyectos locales: 
 • 1.-Redes bioregionales de intercambio y autogestión. Ecoxarxes.
 • 2.-Núcleos de autogestión local
 • 3.-Proyectos e iniciativas autogestionarias: proyectos autónomos, públicos y/o colectivizados.
        Pasos a seguir para empezar un nucleo de autogestión local. Intercambio de experiencias. Buenas prácticas.

Por la tarde, 16h

 • Coordinación entre los diferentes niveles de autoorganización territorial y tomas de decisión territorial: cooperativas Integrales, EcoXarxes, núcleos de autogestión local, proyectos...Como funcionar de lo local a la global combinando autonomia y coordinación.

Por la noche, 22h
 • Musica en directo: Tres cantautores y jam session

******************************************************************
Lunes 30 de abril - Jornada asamblearia monográfica: Cooperativas integrales.
******************************************************************

Por la mañana 10h

 • Valoración del camino realizado desde el inicio a la actualidad (principalmente el camino realizado por la Cooperativa Integral Catalana, pero también las experiencias incipientes de diversas cooperativas integrales) y proyectar el corto-medio plazo.
 • Origen y antecedentes.
 • Errores cometidos y aspectos a mejorar.
 • Potencialidades
 • Estrategia de transformación, autoorganización y autogestión común: coordinación y cooperación entre diferentes cooperativas integrales. Que proyectos trabajar en común entre las diversas cooperativas integrales?

Por la tarde, 16h

 • Canales de comunicación en relación a la coordinación y cooperación entre cooperativas integrales.
 • Alternativas al trabajo asalariado, desde la autoorganización, la autogestión y el apoyo mutuo:
 • Bolsa de trabajo cooperativo
 • Formas de remuneración puntual/esporádica
 • Formas de remuneración estable/comprometida (renta)
 • Debate. Alternativas al trabajo asalariado.

Objetivo del dia.

Creación de un fondo documental en relación al desarrollo de cooperativas Integrales, partiendo de la información recopilada en las jornadas de formación de dinamizadores en cooperativas integrales. Los soportes principales podrían ser:

1.-Videos de formación    
2.-Guía de acogida
3.-Mapa de iniciativas proyectos autogestionados

Durante estos dos días el calendario será flexible para que si surgen iniciativas sectoriales o concretas de coordinación, se creen grupos de trabajo para profundizar en alguno de los ámbitos.

noche, 22h
musica dj en directo: reggae, dub y trance

******************************************************************
Martes 1 de mayo - Día de la liberación del Trabajo asalariado
******************************************************************

Jornada festiva. Se está desarrollando un calendario concreto de eventos lúdico-artístico-musicales para este dia. Realizar propuestas a jornades@cooperativaintegral.cat 


_______________________________________________
Publicacio mailing list
Publicacio@marsupi.org
https://lists.marsupi.org/listinfo/publicacio

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada