dissabte, 3 de novembre del 2012

Victoria de la xarxa cooperativa d'habitatge social en els tribunals

CAT

Resolució judicial sobre l'edifici Roig21 del Raval.


Arguments per a una xarxa cooperativa d'habitatge social.

stop deshauciosL'1 de març de 2012 la Cooperativa Integral Catalana, a través de la seva Cooperativa d'Habitatge Social (CIC-HS) signava un contracte d'arrendament amb l'empresa propietària d'un edifici del carrer Roig del barri del Raval de Barcelona. La particularitat d'aquest edifici és que es trobava en procés d'embargament (denúncia interposada al jutjat i admesa a tràmit al setembre de 2011), a causa dels deutes contrets amb el creditor de la seva hipoteca, Catalunya BANC SA. L'acord consistia en l'arrendament de vuit dels deu habitatges de l'edifici, cadascun aproximadament de 40 m2, a un preu de 150 euros mensuals i durant un període de 5 anys.

Al mateix temps, se signava l'acord entre la cooperativa i alguns socis de la mateixa, els qui serien els primers inquilins de l'edifici. Aquest acord es materialitza mitjançant un contracte de cessió d'ús de cada habitatge, i el pagament del lloguer és assumit per la cooperativa, mitjançant les quotes dels socis.

Tan sols 23 dies més tard, es duu a terme la subhasta a la qual Catalunya BANC SA es fa amb la propietat de l'edifici. Posteriorment, el banc certifica que hi ha inquilins ocupant els habitatges i interposa l'anteriorment esmentada denúncia. A data de 9 d'octubre, l'acte de resolució d'execució hipotecària emès pel jutjat de primera instància de Barcelona resol que:

Tot i que,
La renda mensual pactada es presenta com a antieconòmica o fora dels preus del mercat.
I que el contracte d'arrendament es va signar pocs dies abans de la subhasta.

La jutgessa constata que,

1. Els contractes van ser presentats davant els organismes corresponents, constatant la seva data, constant també que la cooperativa ha cedit l'ús dels habitatges, que existeixen els justificants que els ocupants de les finques estan abonant les rendes i que aquestes persones ocupen actualment l'immoble. Es certifica la veracitat dels arrendaments.

2. D'acord amb l'objecte social de la cooperativa, que té com a objectiu la gestió econòmica i social d'immobles per a la seva rehabilitació, i ús com a habitatges.


3. Els ocupants dels immobles objecte de la present execució hipotecària tenen dret a romandre en els mateixos.

4. La resolució és ferma, per tant no es pot recorrer.

Això significa que el projecte comunitari de Roig21, les famílies que habiten aquest edifici del barri del Raval, podran romandre durant almenys 5 anys a raó d'un lloguer social mensual de 150 euros.

Constatem per tant que aquesta resolució estableix una jurisprudència i corrobora una linea d'acció anunciada en la publicació Rebel·leu-vos!, fa ara més de 7 mesos.

Esperem que aquest cas serveixi d'impuls per construir pas a pas, una xarxa d'habitatge social cooperatiu, impulsada des d'abaix, a través de l'autoorganització i l'autogestió.

Roig 21 viu, el Raval viu, la lluita segueix,

El projecte de la Cooperativa d'Habitatge Social es va presentar en la contraportada de la publicació Rebel·leu-vós, de les quals es van distribuir 500.000 exemplars a partir del 15 de març de 2012. Més informació a: www.rebelaos.net i www.habitatgesocial.cat

CAST

Resolución judicial sobre el edificio Roig21 del Raval.

Argumentos para una red cooperativa de vivienda social.

El 1 de marzo de 2012 la Cooperativa Integral Catalana, a través de su Cooperativa de Vivienda Social (CIC-HS) firmaba un contrato de arrendamiento con la empresa propietaria de un edificio de la calle Roig del barrio del raval de Barcelona. La particularidad de este edificio es que se encontraba en proceso de embargo (denuncia interpuesta en el juzgado y admitida a tramite en septiembre de 2011), debido a las deudas contraidas con el acreedor de su hipoteca, Catalunya BANC SA. El acuerdo consistía en el arrendamiento de ocho de las diez viviendas del edificio, cada una de aproximadamente 40 m2, a un precio de 150 euros mensuales y durante un periodo de 5 años.
Al mismo tiempo, se firmaba el acuerdo entre la cooperativa y algunos socios de la misma, quienes serían los primeros inquilinos del edificio. Este acuerdo se materializa mediante un contrato de cesión de uso de cada vivienda, y el pago del alquiler es asumido por la cooperativa, mediante las cuotas de los socios.
Tan solo 23 días más tarde, se lleva a cabo la subasta en la que Catalunya BANC SA se hace con la propiedad del edificio. Posteriormente, el banco certifica que hay inquilinos ocupando las viviendas e interpone la anteriormente mencionada denuncia. A fecha de 9 de octubre, el auto de resolución de ejecución hipotecaria emitido por el juzgado de primera instancia de Barcelona resuelve que:
A pesar de que,
La renta mensual pactada se presenta como antieconómica o fuera de los precios del mercado.
Y el contrato de arrendamiento se firmó solo días antes de la subasta.
La jueza constata que,

1.Los contratos fueron presentados ante los organismos correspondientes, constatandose pues su fecha, constando también que la cooperativa ha cedido el uso de las viviendas, que existen los justificantes de que los ocupantes de las fincas están abonando las rentas y que estas personas ocupan actualmente el inmueble. Se certifica la veracidad de los arrendamientos.
 

2.Es acorde con el objeto social de la cooperativa, que tiene como objetivo la gestión económica y social de inmuebles para su rehabilitación, y uso como viviendas.
 

3.Los ocupantes de los inmuebles objeto de la presente ejecución hipotecaria tienen derecho a permanecer en los mismos.
 

4.La resolución es firme y contra ella no cabe recurso alguno.

Esto significa que el proyecto comunitario de Roig21, las familias que habitan este edificio del barrio del Raval, podrán permanecer durante al menos 5 años a razón de un alquiler social mensual de 150 euros.

Constatamos por tanto que esta resolución establece una jurisprudencia y corrobora una linea de acción anunciada en la publicación ¡Rebelaos!*, hace ahora más de 7 meses.
Esperemos que este caso sirva de impulso para construir paso a paso, una red de vivienda social cooperativa, impulsada desde abajo, a través de la autoorganización y la autogestión.
Roig 21 vive, el Raval vive, la lucha sigue,

El proyecto de la Cooperativa de Vivienda Social se presentó en la contraportada de la publicación Rebel·leu-vos, de las que se distribuyeron 500.000 ejemplares a partir del 15 de marzo de 2012. Mas información en: www.rebelaos.net y www.habitatgesocial.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada