diumenge, 3 de març del 2013

Cap a una Xarxa Integral Mallorquina / Hacia una Red Integral Mallorquina

En castellano más abajo

Article escrit per a l’Anuari de Contrainfo

Va ser pel mes de novembre de 2011 quan Miguel R. Echeverri convoca un grup de gent, afí a les idees del moviment del 15M, a una reunió informativa sobre les monedes socials existents arreu del món, el seu funcionament i les possibilitats d’un desenvolupament econòmic basat en el suport mutu i alternatiu a l’economia d’Estat. Poc desprès coneguérem el moviment d’ecoxarxes que s’estava donant a Catalunya i la iniciativa de la Cooperativa Integral Catalana (CIC) amb els quals ens sentirem tot d’una identificats i, fent nostres els seus principis, començarem a reunir-nos pensant que era el moment de passar de les discussions polítiques a la posada en pràctica d’accions veritablement alternatives i productives.
Molt prest ens adonarem de la complexitat del projecte que havien decidit posar en marxa, els seus límits no són fàcilment visibles ni estan clarament remarcats, sinó que poden variar i créixer segon les capacitats, les habilitats, la dedicació i els interessos de les persones que el conformen; aquest projecte pot integrar i treballar àmbits de la nostra vida tan diversos com l’alimentació, l’educació, la salut, el treball, l’habitatge, la cultura, etc. sempre amb una visió global i holística de l’ésser humà.
Davant la pèrdua de valors ètics, la competitivitat exacerbada, el consumisme desmesurat, l’explotació sense fre dels recursos naturals, l’alimentació artificial i altres malalties de la societat actual es proposa el decreixement voluntari, la valoració de les persones per allò que són en lloc de per allò que tenen, el desenvolupament sostenible i l’ecologia, el consum de productes locals i de confiança, el foment de les relacions interpersonals i el suport mutu.
Es vol iniciar una transició, mitjançant la moneda social, cap a una societat més humana on prevalgui la donació i l’intercanvi directe, la confiança en les relacions i l’organització autònoma dels grups i projectes locals fora del domini i de la influència estatal.
Aquest projecte és una proposta activa i inclusiva que reuneix el parer i el sentir de molts grups i persones. Es tracta de fer xarxa i fomentar la creació i dinamització de projectes i col·lectius afins que treballin l’autogestió, el consens assembleari, la confiança i el suport mutu, objectiu que pot resultar enriquidor per a totes les persones implicades. Amb propostes pràctiques autogestionàries interessants i beneficioses per a tota la comunitat.
Per altra part, ens troben davant una idea novedosa i complexa que, encara que tenim d’exemple i referent la CIC i les ecoxarxes catalanes que duen més de dos anys fent feina en la mateixa direcció, fa que totes les accions s’hagin d’adaptar al nostre propi context geogràfic i cultural i a la idiosincràsia de les persones que composen el grup de treball.
Per engegar aquest projecte i fer que funcioni de manera òptima es necessita, degut a la seva naturalesa ambiciosa de canvi de paradigma, un control de gestió eficaç i una infraestructura de serveis comuns que estigui a l’abast de tots els membres que hi participen, la qual cosa suposa un gir substancial en la manera d’afrontar les relacions entre grups i individus i amb el propi Estat. Per aquest mateix motiu es fa necessari un coneixement concret de les eines de treball i una comunicació i difusió constant del projecte.
Així mateix, es requereix la implicació de molta gent conscient i conscienciada. Gent que treballi dins del seu propi àmbit i a la vegada mantingui el compromís amb allò comunitari i col·lectiu. Aquest requisit de treball en xarxa, que pot resultar enriquidor i engrescador per a certes persones, també pot ser esgotador i causa d’abandonament de la idea per altres.
Al mes de setembre de 2012 i seguint les passes de la CIC, pel que respecta a l’ús d’eines legals com a armes defensives contra l’Estat, crearem l’Associació Ecoxarxa Mallorca per poder llogar el local del Passatge particular Antoni Torrandell (baixant les escales que van de la plaça dels Patins al carrer d’Oms), com a pas previ a la creació de la cooperativa Xarxa Integral de Mallorca que ens permetrà incorporar legalment altres tipus de projectes i socis autònoms.
A l’actualitat ens trobem adequant el local, que des del 7 de gener d’enguany romandrà obert per a donar informació a les persones interessades que es vulguin apropar a l’Ecoxarxa o a qualsevol dels projectes autònoms amb els quals compartim l’espai. Volem convertir el local en un espai de referència per als grups afins que treballin l’autogestió i per a totes les persones amb pensament crític i consciència innovadora. D’aquí a poc esperem tenir en funcionament el Rebost Col·lectiu amb productes ecològics, peribles i no peribles, on puguin fer les seves compres els socis, l’Infokafeta on prendre una cervesa o un cafè en bona companya, la copisteria IAM Lucio a preus assequibles per a grups i individus, la  biblioteca de la Universitat Lliure, per a mantenir el cervell actiu i en bona forma, i altres projectes que vagin sortint, com ara, cicles de xerrades i tallers diversos
La feina de fer xarxa ja comença a donar fruits. En aquests moments comptem amb el suport del següents col·lectius: Això és vida, Escola Lliure, Espai Orgànic, Els panaders del Pla, Obrador Casolà Quina Xalada, Universitat Lliure, GABA, Copisteria IAM Lucio, Transitant, Sa Teva Visió, Contrainfo, Grupo Averia, Ca na Bruixa, Agrohoritzontal i La Neta.
El nostre repte de futur és anar ampliant la xarxa a grups de consum, productors ecològics, artesans i altres projectes afins d’arreu l’illa; i crear la Xarxa Integral de Mallorca per a poder afegir altres àmbits de feina (borsa de treball, habitatge, salut, etc.).
La nostra feina només acaba de començar, som conscients d’això però estem convençuts que junts ho podrem fer.


Artículo escrito para el Anuario de Contrainfo

Fue durante el mes de noviembre de 2011 cuando Miguel R. Echeverri convocó a un grupo de gente, afín a las ideas del movimiento 15M, a una reunión informativa sobre las monedas sociales existentes en todo el mundo, sobre su funcionamiento i sus posibilidades de desarrollo económico basado en el apoyo mutuo y alternativo a la economía de Estado. Poco después conocimos el movimiento d’ecoredes que se estaba dando en Cataluña i la iniciativa de la Cooperativa Integral Catalana (CIC) con los que nos sentimos enseguida identificados y, haciendo nuestros sus principios, comenzamos a reunirnos pensando que era el momento de pasar de las discusiones políticas a la puesta en práctica de acciones verdaderamente alternativas y productivas.
Muy pronto nos dimos cuenta de la complejidad del proyecto que habíamos decidido poner en marcha, sus límites no son fácilmente visibles ni están claramente remarcados, sino que pueden variar y crecer según las capacidades, las habilidades, la dedicación y los intereses de las personas que lo conforman. Este proyecto puede integrar y trabajar ámbitos de nuestra vida tan diversos como la alimentación, la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, la cultura, etc. siempre con una visión global y holística del ser humano.
Ante la pérdida de valores éticos, la competitividad exacerbada, el consumismo desmesurado, la explotación sin freno de los recursos naturales, la alimentación artificial y otras enfermedades de la sociedad actual, se propone el decrecimiento voluntario, la valoración de las personas por lo que son en vez de por lo que tienen, el desarrollo sostenible y la ecología, el consumo de productos locales y de confianza, el fomento de las relaciones interpersonales y el apoyo mutuo.
Se quiere iniciar una transición, mediante la moneda social, hacia una sociedad más humana donde prevalezca la donación y el intercambio directo, la confianza en las relaciones y la organización autónoma de los grupos y proyectos locales fuera del dominio y de la influencia estatal.
Este proyecto es una propuesta activa y inclusiva que reúne el parecer y el sentir de muchos grupos y personas. Se trata de hacer red y fomentar la creación y dinamización de proyectos y colectivos afines que trabajen la autogestión, el consenso asambleario, la confianza y el apoyo mutuo, objetivo que puede resultar enriquecedor para todas las personas implicadas. Con propuestas prácticas autogestionarias interesantes y beneficiosas para toda la comunidad.
Por otra parte, nos encontramos ante una idea novedosa y compleja que, incluso teniendo de ejemplo y referente la CIC i las ecoredes catalanas que llevan más de dos años trabajando en la misma dirección, hace que todas las acciones se tengan que adaptar a nuestro propio contexto geográfico y cultural y a la idiosincrasia de las personas que componen el grupo de trabajo.
Para poner en marcha este proyecto y hacerlo funcionar de manera óptima se necesita, debido a su naturaleza ambiciosa de cambio de paradigma, un control de gestión eficaz y una infraestructura de servicios comunes que esté al alcance de todos los miembros que participan en él, lo cual supone un giro sustancial en la manera de afrontar las relaciones entre grupos y individuos y con el propio Estado. Por este mismo motivo se hace necesario un conocimiento concreto de las herramientas de trabajo y una comunicación y difusión constante del proyecto.
Asimismo, se requiere la implicación de mucha gente consciente y concienciada. Gente que trabaje en su propio ámbito y a la vez mantenga el compromiso con lo comunitario y colectivo. Este requisito de trabajo en red, que puede resultar enriquecedor y estimulante para ciertas personas, también puede ser agotador y causa de abandono de la idea para otros.
El mes de septiembre de 2012 y siguiendo los pasos de la CIC, por lo que respecta al uso de herramientas legales como a armas defensivas contra el Estado, creamos la Asociación Ecoxarxa Mallorca para poder alquilar el local del Pasaje particular Antoni Torrandell (bajando las escaleras que van de la plaza Patines a la calle Olmos), como paso previo a la creación de la cooperativa Xarxa Integral de Mallorca que nos permitirá incorporar legalmente otros tipos de proyectos y socios autónomos.
En la actualidad nos encontramos adecuando el local, que desde el 7 de enero del año en curso está abierto para dar información a las personas interesadas que se quieran acercar a la Ecoxarxa o a cualquiera de los proyectos autónomos con los que compartimos el espacio. Queremos convertir el local en un espacio de referencia para los grupos afines que trabajen la autogestión y para todas las personas con pensamiento crítico y conciencia innovadora. En poco tiempo esperamos tener en funcionamiento el Rebost Col·lectiu (la Despensa Colectiva) con productos ecológicos, perecederos y no perecederos, donde puedan hacer sus compras los socios, la Infokafeta donde tomar una cerveza o un café en buena compañía, la copistería IAM Lucio (Imprenta autogestionaria) a precios asequibles para grupos e individuos, la biblioteca de la Universitat Lliure, para mantener el cerebro activo y en buena forma, y otros proyectos que vayan saliendo, como por ejemplo, ciclos de charlas, cursos y talleres diversos.
El trabajo de hacer red ya comienza a dar frutos. En estos momentos contamos con el apoyo de los siguientes colectivos: Aixó És Vida, Escola Lliure, Espai Orgànic, Les Forneres del Pla, L’Obrador Casolà Quina Xalada, Universitat Lliure, GABA, Copistería IAM Lucio, Transitant, Sa Teva Visió, Contrainfo, Grupo Averia, Ca na Bruixa, Agrohoritzontal i La Neta.
Nuestro reto de futuro es ir ampliando la red a grupos de consumo, productores ecológicos, artesanos y otros proyectos afines de cualquier parte de la isla; y crear la Xarxa Integral de Mallorca para poder añadir otros ámbitos de trabajo (bolsa de trabajo, vivienda, salud, etc.)
Nuestra tarea sólo acaba de empezar, somos conscientes de ello pero estamos convencidos que juntos lo podremos hacer.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada